EANM 2018
SNMMI Focus Meeting
Optimized examination protocol for Ga68 PSMA PET-CT